Grups de Benchmarking

Grups de Benchmarking

El Benchmarking

El benchmarking és una tècnica de gestió i eficiència que treballa a partir de l’anàlisi de referents empresarials, amb l’objectiu d’identificar oportunitats i dissenyar estratègies de millora per a les nostres empreses i models de negoci.

Des del Fòrum Carlemany es fa una aplicació d’aquesta tècnica a partir de la formació de diferents grups de treball per a cada àrea del negoci. A través de reunions trimestrals i de trobades transversals (inclosa una reunió anual super-transversal), més de 500 directius posen en pràctica aquest sistema de millora.

Per reforçar les sessions de treball presencials, l’associació disposa d’una aplicació mòbil d’ús exclusiu per als membres, des d’on es coordina tota l’activitat de l’entitat i es comparteix coneixement 24h al dia i 365 dies l’any. Permet penjar continguts d’interès, veure l’agenda d’esdeveniments, participar en un xat intern i molt més.

Assistants Direcció

El grup d’Assistants de direcció comparteixen operatives de treball i sinergies que poden beneficiar tant a la propietat, la direcció com a altres equips de gestió de l’empresa.

Administració i Finances

Aquest grup està dirigit a responsables de l’àrea Econòmica de l’empresa, persones que ocupin càrrecs directius tant dins l’àrea d’administració com la de finances, o a les dues a la vegada, en un marc obert de diàleg compartit.

Propostes de millora en capitalització de circulant, en cobertures de risc tant d’actiu fixa com circulant, en polítiques de negociació bancària, en oportunitats d’obtenció de recursos a través de les administracions públiques, en fórmules de cobro / pagament, en eines de control informàtic, en processos d’auditories tant externes com internes, en càlculs, controls i penalitzacions de controls pressupostaris, en contabilitzacions de costos, en eines de lideratge d’equips, en organitzacions d’estructures de filials a l’estranger, etc.

Alta Direcció

El grup de benchmarking d’Alta Direcció va dirigit a persones que ocupen un càrrec d’alta direcció dins l’empresa ja siguin directors generals, consellers delegats i/o presidents. Es pretén que els diferents components del grup d’Alta Direcció aprenguin de les experiències dels altres participants, ja que s’exposen temes molt corrents al dia a dia del món empresarial i que aporten matisos, realitats que en qualsevol moment poden afectar a l’empresa, així poden estar preparats per a futures actuacions.

Carlemanys Junior

Joves fins a 35 anys, successors de propietaris d’empreses sòcies del Fòrum Carlemany que s’hagin incorporat a l’empresa amb vocació de continuïtat i d’assumir el relleu generacional en un futur.

Grup Club de l’empresari

El Club de l’empresari es un grup que pretén mitjançant la posada en comú de les diferents experiències dels seus membres la millora continua. El perfil del grup són empresaris implicats en la gestió de la seva empresa, en els quals es dona la característica de posseir una participació significativa de la seva societat.

Direcció Comercial i Màrqueting

El grup de direcció comercial i màrqueting creix amb la inquietud de compartir experiències dins l’àmbit comercial en base als coneixements de cadascun dels participants, pretenent que la seva experiència i dinàmica diària permeti poder ampliar els coneixements dels altres o simplement tenir-ne un altre punt de vista des d’un altre situació i realitat. Així, juntament amb el departament de màrqueting, cada cop més esencial a les empreses, per satisfer les demandes del mercat i aconseguir una millor posició competitiva.

Enginyeria R+D+I

La diversitat de les empreses existent en aquest grup, fa que es tractin temes des del punt d’afectació sectorial o individual. Comparteixen temes d’enginyeria de recerca, desenvolupament i innovació, que d’una manera genérica o específica afecten a les empreses del grup.

Gestió de la Cadena de subministrament

Aquest grup de benchmarking comparteixen operatives de treball entre els equips de operacions i compres.

Gestió de Persones

Al grup de benchmarking Gestió de Persones, es mou la necessitat i l’interès de compartir i aprendre a través de les experiències dels altres. Cada reunió es subdivideix en diferents parts; l’exposició d’un tema, el torn de preguntes i debat entre els participants i un últim torn on tothom explica la seva experiència de l’últim període i que pugui aportar algun aprenentatge a la resta.

TIC

El grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació, incideix en l’activitat empresarial. La nova organització empresarial sorgida de l`ús intensiu de les tecnologies digitals s’estructura al voltant de la integració dels diferents processos i procediments interns (intranet), englobant els diferents procediments de gestió d’informació, de clients (CRM), de planificació i recursos (ERP) i de subministraments (SRM). Grup orientat tant a responsables de departaments d’informàtica, com a qualsevol persona que s’ocupi dels temes TIC a la seva empresa.

Prevenció de Riscos Laborals

Al Grup de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) hi participen directius de l’àrea de Recursos Humans responsables dels temes de Prevenció de Riscos Laborals de diferents empreses.

ESG

Grup format pels responsables del departament de Responsabilitat Social Corporativa que vetllen pel benestar de l’empresa enfocat a tot el relacionat a mediambient, social i governança.

Emprenedors

Emprenedors sense límit d’edat que estan preferiblement en una fase inicial d’un projecte enfocat a assolir, dins d’un període determinat de temps, una dimensió d’empresa com la resta de socis del Fòrum.