Grups de Benchmarking

El Benchmarking

El benchmarking és una tècnica de gestió i eficiència que treballa a partir de l’anàlisi de referents empresarials, amb l’objectiu d’identificar oportunitats i dissenyar estratègies de millora per a les nostres empreses i models de negoci.

 

Des del Fòrum Carlemany es fa una aplicació d’aquesta tècnica a partir de la formació de diferents grups de treball per a cada àrea del negoci. A través de reunions trimestrals i de trobades transversals (inclosa una reunió anual super-transversal), més de 400 directius posen en pràctica aquest sistema de millora.

 

Per reforçar les sessions de treball presencials, l’associació disposa des del 2018 d’una aplicació mòbil d’ús exclusiu per als membres, des d’on es coordina tota l’activitat de l’entitat i es comparteix coneixement 24h al dia i 365 dies l’any. Permet penjar continguts d’interès, veure l’agenda d’esdeveniments, participar en un xat intern i molt més.

Assistants de Direcció

Administració i Finances

Alta Direcció

Carlemanys Juniors

Club de l’empresari

Direcció Comercial i Màrqueting

Enginyeria R+D+I

Gestió Cadena de Subministraments

Gestió de Persones

TIC

PRL

RSC

Emprenedors

Assistants Direcció

Els objectius del grup d’Assistants de direcció creat l’any 2016, són:

  • Compartir operatives de treball i sinergies que poden beneficiar tant a la Direcció com a altres equips de gestió de l’empresa.
  • Tractar temes d’interés comú per conseguir millores que repercuteixin en les millores de funcionament propies i dels altres grups de benchmarking.

Administració i Finances

Aquest grup està dirigit a responsables de l’àrea Econòmica de l’empresa, persones que ocupin càrrecs directius tant dins l’àrea d’administració com la de finances, o a les dues a la vegada, en un marc obert de diàleg compartit.
Com la resta de grups es reuneixen una tarda al trimestre per a posar en comú experiències sobre un tema proposat pels coordinadors durant la reunió anterior.
Propostes de millora en capitalització de circulant, en cobertures de risc tant d’actiu fixa com circulant, en polítiques de negociació bancària, en oportunitats d’obtenció de recursos a través de les administracions públiques, en fórmules de cobro / pagament, en eines de control informàtic, en processos d’auditories tant externes com internes, en càlculs, controls i penalitzacions de controls pressupostaris, en contabilitzacions de costos, en eines de lideratge d’equips, en organitzacions d’estructures de filials a l’estranger, etc.

Alta Direcció

El grup de benchmarking d’Alta Direcció va dirigit a persones que ocupen un càrrec d’alta direcció dins l’empresa ja siguin directors generals, consellers delegats i/o presidents.
Es pretén que els diferents components del grup d’Alta Direcció aprenguin de les experiències dels altres participants, ja que s’exposen temes molt corrents al dia a dia del món empresarial i que aporten matisos, realitats que en qualsevol moment poden afectar a l’empresa, així poden estar preparats per a futures actuacions.

Carlemanys Junior

Joves de fins a 35 anys podran entrar a formar part d’aquest grup. A partir dels 40 anys pasaran als grups d’Alta Direcció o Club de l’empresari.

Perfil de membres:

  • Joves empresaris que hagin creat la seva empresa (o negoci amb vocació empresarial) i que no tinguin suficient estructura directiva per nodrir a cap altre grup de Benchmarking.
  • Successors de propietaris d’empreses sòcies del Fòrum Carlemany que s’estiguin incorporant a les seves empreses amb vocació de continuïtat i d’assumir el relleu generacional en un futur.

Grup Club de l’empresari

aEl grup està composat d’empresaris implicats en la gestió de la seva empresa, en els quals es dona la característica de posseir una participació significativa de la seva societat.
El Club de l’empresari es un grup que pretén mitjançant la posada en comú de les diferents experiències dels seus membres la millora continua.
El funcionament és el de la discussió d’un tema monogràfic fixat pels coordinadors, plantejant cada membre la seva opinió, postura o plantejament amb la mesura d’aportar diferents punts de vista i reflexions.
La periodicitat és trimestral, i acabant la sessió anem a dinar amb algun personatge distingit que ens aporti quelcom diferent.

Direcció Comercial i Màrqueting

El grup de direcció comercial i màrquetin creix amb la inquietud de compartir experiències dins l’àmbit comercial en base als coneixements de cadascun dels participants, pretenent que la seva experiència i dinàmica diària permeti poder ampliar els coneixements dels altres o simplement tenir-ne un altre punt de vista des d’un altre situació i realitat.
Així, juntament amb el departament de màrqueting, cada cop més esencial a les empreses, per satisfer les demandes del mercat i aconseguir una millor posició competitiva.

Enginyeria R+D+I

Debat i comenta temes d’enginyeria R+D+i, que d’una manera genérica o específica afecten a les empreses del grup.
La diversitat de les empreses existent en aquest grup, fa que es tractin temes des del punt d’afectació sectorial o individual.
La millor manera d’explicar les sessions del nostre grup és donant exemples de temàtiques proposades a tractar en futures sessions, així com algunes de les ja realitzades.
Els temes tractats fins ara han estat per exemple: Gestió de la innovació, Organització per innovar, Gestió de projectes, Gestió del disseny, Innovació centrada en usuaris (user-friendly), Estratègies de disseny, Projectes de “doble carril” (Win-win), Nous models de Negoci, Cultura de la Innovació, Nous processos estratègics, Compres Innovadores, Innovar utilitzant les TIC, etc.

Gestió Cadena de subministrament

Aquest grup de benchmarking neix de la fusió dels grups Logística i Compres.

Gestió de Persones

Al grup de benchmarking Gestió de Persones, es mou la necessitat i l’interès de compartir i aprendre a través de les experiències dels altres. Cada reunió es subdivideix en diferents parts; l’exposició d’un tema, el torn de preguntes i debat entre els participants i un últim torn on tothom explica la seva experiència de l’últim període i que pugui aportar algun aprenentatge a la resta.

TIC – Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació – TIC -, incideix en l’activitat empresarial. La nova organització empresarial sorgida de l`ús intensiu de les tecnologies digitals s’estructura al voltant de la integració dels diferents processos i procediments interns (intranet), englobant els diferents procediments de gestió d’informació, de clients (CRM), de planificació i recursos (ERP) i de subministraments (SRM).
Grup orientat tant a responsables de departaments d’informàtica, com a qualsevol persona que s’ocupi dels temes TIC a la seva empresa. A les trobades que es realitzen durant l’any, es debaten temes com:
• Els problemes que ens trobem en el dia a dia i les seves solucions
• Tendències i novetats dins el món de les TIC
• Experiències particulars en diferents tecnologies A cada reunió es tracta un tema en concret, prèviament consensuat, on cada participant parla dels aspectes positius i negatius que ha experimentat al respecte.

PRL – Prevenció de Riscos Laborals

Al Grup de PRL hi participaran directius de l’àrea de Recursos Humans responsables dels temes de Prevenció de Riscos Laborals de diferents empreses.

RSC – Responsabilitat Social Corporativa

L’objectiu d’aquest grup és consensuar l’acció social conjunta amb persones voluntàries de cada empresa, amb l’objectiu de coordinar les millors polítiques de RSC de forma conjunta mitjançant:

  • Potenciar els valors i principis de RSC que són comuns a les empreses del Fòrum.
  • Participar en causes i contribuir en projectes socialment responsables en el territori.
  • Crear un alt impacte positiu a nivell mediàtic.
  • Implicació dels propietaris, els administradors i els directius de les empreses en aquestes accions socials conjuntes amb el coneixement i experiència que cadascun d´ells aporta.

Emprenedors

Aquest grup s’ha constituït l’any 2020 i està format per emprenedors sense límit d’edat que estan preferiblement en una fase inicial d’un projecte enfocat a assolir, dins d’un període determinat de temps de 3-4 anys, una dimensió́ d’empresa que arribi a complir els requisits per entrar a Fòrum Carlemany per la via ordinària.