Marlex Human Capital presenta els resultats del VII estudi de les comarques de Girona

MARLEX HUMAN CAPITAL a presentat aquest dimecres 26 d’octubre a l’AC Hotel Palau de Bellavista els RESULTATS DEL VII ESTUDI DE LES COMARQUES DE GIRONA

 Per encàrrec de Fòrum Carlemany, MARLEX HUMAN CAPITAL ha presentat el VII Estudi Retributiu realitzat a les Comarques de Girona. Aquest estudi que es realitza de manera bianual des del 2003, inclou un anàlisi previ de la mostra de les empreses participants (volum, sector, dades de plantilla etc.) i un anàlisi extens de les Polítiques de RR.HH i Retributives aplicades per les empreses de la mostra comparant les dades actuals amb les d’anys anteriors.L’últim estudi que es va fer va ser fa 3 anys l’any 2013 amb dades retributives del 2012, aquest any 2016 les dades retributives són del mateix any per ser el més actuals possibles. 

L’informe retributiu analitza  129 categories professionals des de la Direcció General i Conseller Delegat fins al colDlectiu d’operaris, agrupats en 12 àrees: Direcció General, Serveis Organitzatius, Àrea Financera, Àrea de RR.HH, Sistemes d’Informació, Àrea Màrqueting, Àrea Comercial, Àrea de Serveis Client i Àrea Logística i de Compres, Àrea Tècnica, Àrea Qualitat i Àrea Producció. Aquest és el resultat de la col.laboració i participació de 33 empreses de les Comarques de Girona , el treball inclou l’anàlisi d’una mostra de 6.700 persones. Els sectors més representats a la mostra d’aquest any són l’ Alimentari, el  Metal.lúrgic i el Químic representant entre els tres el 60% de la mostra. La facturació mitja de les empreses de la mostra d’aquesta edició és de 70 M d’€ i la previsió de facturació per aquestes empreses per l’any 2017 és de mitja de 73,4 M d’€ amb uns costos de personal de mitja per l’any 2016 del 11%, lleugerament superiors a l’any 2015 (10,6%) i un B.A.I amb tendència a l’alça.

En els últims 2 anys els beneficis de les empreses creixen en major proporció que la facturació i els costos de personal fet que fa pensar que ha millorat molt la eficiència de les empreses en aquest període.

Les empreses més representades a les mostra són d’un tamany de 151 a 300 treballadors i de 301 a 1000 treballadors a parts iguals. Les empreses de 25 a 50 treballadors només representen un 4% de la mostra. Del total de la mostra, un 62% són homes i un 38% són dones. Aquest repartiment segueix sent el mateix que fa 3 anys. Encara hi ha colDlectius a on hi ha més presència d’homes com els de xofers, directius, comandaments intermitjos i comercials. Però les dones han guanya presència en les posicions de comandaments intermitjos i operaris en els darrers anys.

 S’identifica un  lleuger creixement de la població d’operaris i de perfils tècnics a la plantilla de les empreses en els darrers anys i també una lleugera reducció dels perfils administratius i dels comandaments intermitjos. L’edat mínima de mitja a les empreses és de 30 anys i la màxima de 55 anys. Destaquem que s’ha reduït l’edat mínima a 30 anys respecte a anys anteriors. La taxa de baixes voluntàries i d’absentisme representa un 4%. En quan a les causes d’Absentisme a les empreses, s’observa que hi ha un descens d’un 61% respecte a l’any 2011 dels accidents de treball a les empreses. Podem destacar que les contractacions a les empreses es manté a uns nivells semblants l’any 2015 respecte a l’any 2012. El número de persones incorporades de mitja l’any 2015 a les empreses és de 23 persones mentre que l’any 2012 era de 22. 

El col.lectiu que més es contracta a les empreses és d’Operaris i Tècnics i el col.lectiu d’administratius/ves i comandaments intermitjos son els que han patit un lleuger descens de contractació a les plantilles. La contractació fixa a les empreses segueix sent la més utilitzada en un 84,7% i s’ha incrementat la contractació eventual passant de representar un 7,9% l’any 2012 a un 9,1% l’any 2016 

La contractació a través d’Empreses de Treball Temporal és la tercera més utilitzada tot i que es detecta un lleuger descens de la seva utilització pel col.lectiu d’operaris (tot i ser el colDlectiu que més es contracta encara per ETT) i es veu incrementada la seva utilització pels col.lectius de Tècnics i Administratius. 

Els col.lectius amb qui més s’utilitza la contractació eventual directament per empresa són els colDlectius d’Operaris seguits dels Administratius. I els col.lectius amb qui més s’utilitza la contractació per ETT són els d’Operaris seguits dels perfils Tècnics. Augmenta el nombre d’empreses que apliquen algun tipus de flexibilitat laboral passant a ser un 96% de les empreses aquest any 2016 mentre que l’any 2013 eren un 74%. Com a tipus de flexibilitat laboral més utilitzats tenim en primer lloc la realització d’hores extres, en segon lloc la utilització d’Empreses de Treball Temporal seguits dels torns de treball i l’horari flexible. L’horari flexible i el treball a temps parcial són els tipus de flexibilidat laboral que han incrementat més en els últims anys.

 El 96% de les empreses de la mostra tenen un horari flexible, el sistema més utiltizat per les empreses és la flexibilitat d’entrada i sortida.També s’utilitza més que a l’any 2013 la jornada reduïda sobretot pels colDlectius de Comandaments Intermitjos, Operaris i Tècnics. 

L’avaluació del acompliment s’aplica a un 84% d’empreses de la mostra i per tots els col.lectius. Les principals finalitats a dia d’avui són l’anàlisi de necessitats de formació, la millora de comunicació interna, el desenvolupament de competències i la planificació de carreres. En els darrers 3 anys es detecta un increment de la aplicació d’aquesta eina de Recursos Humans per pactar de nou sous i fixar objectius per l’any següent finalitat que s’havia deixat de banda en anys anteriors.

 Els increments retributius han anat augmentant lleugerament des de l’any 2012 fins ara arribant a ser de 1,28% l’any 2016 amb una previsió per l’any 2017 de 1,26%. Aquest any és le primer any que podem dir que totes les empreses de la mostra apliquen retribució variable. Els colDlectius a on le variable té més pes és el de Comercials, seguits dels de Directius i Comandaments Intermitjos. Un 67% d’empreses de la mostra ofereixen retribució en espècie, els colDlectius que més se’n beneficien són els Directius, seguit dels Comercials i dels perfils Tècnics. 

Els què s’acostuma a oferir més com a Retribució en Espècie és l’Assegurança de vida i el cotxe d’ús privat.

Deixa un comentari