Política de privacitat

Política de privacitat

1.- OBJECTE i CONDICIONS D’ÚS GENERALS

El fet d’accedir a la nostra plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

La plana web web del Forum Carlemany, amb domicili a Girona, Plaça Independència 10, baixosamb CIF G-17749706, té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix.

L’objecte d’aquestes condicions generals d’ús de la web és regular l’accés i utilització de la web pels usuaris.

L’accés i utilització de la web es troben sotmesos a condicions particulars de cada servei i a tots els avisos i comunicacions a l’usuari per part del Fòrum Carlemany.

El Fòrum Carlemany podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la web, les condicions generals o particulars dels seus serveis, instruccions o avisos.

 

2.- ACCÉS i UTILITZACIÓ DE LA WEB

Fòrum Carlemany, es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts de la web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Tanmateix, Fòrum Carlemany, es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, podent fer ús d’aquesta facultat sense previ avís.

Tant l’accés a la web del Fòrum Carlemany com l’ús de qualsevol informació que contingui és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o en faci ús. El Fòrum Carlemany, no respon de cap conseqüència, detriment o perjudici que pogués esdevenir-se per l’accés o ús de la informació.

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els serveis i continguts d’acord amb les presents condicions generals d’ús de la web i sense contradir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari haurà d’utilitzar programes de detecció de virus fiables per a controlar l’absència de virus en l’ús de la web i/o en qualsevol comunicació que pugui realitzar i que afectin directa o indirectament al servidor o al sistema web i haurà de notificar immediatament al Fòrum Carlemany qualsevol virus detectat en els sistemes d’usuari que pugui afectar a la web.

Els usuaris no podran establir hipervincles en la web, sense la prèvia i expressa autorització del Fòrum Carlemany i sempre que:

 

  1. Aquests hipervincles enllacin exclusivament amb la plana principal de la web
  2. No siguin enllaços acoblats o marcs
  3. En la plana web de l’hipervincle no es realitzin falses manifestacions o incorrectes sobre la web i/o Fòrum Carlemany.
  4. Sota cap concepte s’insinuï que Fòrum Carlemany ha acceptat els continguts o serveis que apareixen en la plana web establerta com a hipervincle.
  5. En la plana web amb la que s’estableixi l’hipervincle no contingui cap menció Fòrum Carlemany, sense la seva autorització per escrit.
  6. La plana web amb la que s’estableixi l’hipervincle no permeti l’accés a continguts i/o serveis il·lícits contraris a la moral, les bones costums, l’ordre públic o drets a tercers.

L’establiment d’hipervincles no suposa en cap cas l’existència de relació entre Fòrum Carlemany i el propietari de la web, ni el coneixement i/o aprovació per part del Fòrum Carlemany dels seus continguts i/o serveis.

 

3.- CONTINGUTS

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element introduït en la web pertanyen al Fòrum Carlemany.

Sota cap concepte l’accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels esmentats drets. Aquestes condicions generals d’ús de la web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la web i/o dels seus continguts diferents als aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització, atorgada específicament per aquest efecte, del Fòrum Carlemany o del tercer titular amb drets afectats.

Tanmateix la web posa a disposició dels usuaris hipervincles o eines de recerca que permeten als usuaris accedir a planes web que pertanyen a tercers. L’accés i utilització de les esmentades planes així com els serveis i/o continguts que ofereixin, estaran subjectes a les condicions particulars d’aquests tercers titulars de les mateixes i tindran lloc sobre l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. El fet que la web faci referència a aquests tercers, no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos, no atorgant cap garantia respecte dels mateixos.

 

4.- DADES PERSONALS

Fòrum Carlemany manifesta que a pres totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu legalment establertes per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estan exposats. Malgrat això, Fòrum Carlemany, en cap cas serà responsable dels detriments i perjudicis que poguessin esdevenir-se per l’accés i/o ús no autoritzat de les esmentades dades per part de tercers com a conseqüència d’atacs informàtics.

Les dades personals que els usuaris voluntàriament facilitin a Fòrum Carlemany podran ser incorporades a un fitxer quin responsable es el mateix Fòrum Carlemany. La finalitat de l’esmentat fitxer és la prestació, gestió, manteniment, tractament i millora dels serveis de l’esmentada societat, així com la informació sobre legislació i serveis que puguin ser d’interès per l’usuari.

Els usuaris podran exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb qualsevol dada de caràcter personal facilitada, per a més informació enviar correu electrònic a l’adreça comunicació@forumcarlemany.cat.

Els usuaris donen el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials no sol·licitades enviades per Fòrum Carlemany, per mitjà de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents. Els usuaris podran, en qualsevol moment, revocar l’esmentat consentiment amb una notificació de la seva voluntat per a més informació enviï correu electrònic, a comunicació@forumcarlemany.cat.

 

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fòrum Carlemany, no garanteix ni es farà responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 

 • Manca de disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, dels serveis, dels continguts i/o d’aquells altres llocs web amb els que s’hagin establert hipervincles.
 • La presència de virus o altres elements introduïts a la web per tercers aliens a Fòrum Carlemanyque poguessin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes.
 • L’accés de tercers no autoritzats a les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús de la web que realitzi l’usuari.
 • L’actitud, qualitat, fiabilitat, utilitat, adequació per a qualsevol tipus de propòsit, veracitat, exactitud, actualitat i disponibilitat dels continguts dels serveis.
 • L’ utilitat que els usuaris facin de la web, dels seus continguts i/o serveis.
 • Els productes, serveis o continguts oferts per tercers a les que l’usuari accedeixi per mitjà d’hipervincles o instruments de localitzadors que Fòrum Carlemanyposi a la seva disposició en la web.
 • Les relacions contractuals que es poguessin establir entre usuaris i els tercers de qui les dades s’esmentin en la web del Fòrum Carlemany.
 • Els continguts, informació i/o serveis oferts en les que es troben establerts els hipervincles amb la web.
 • Els problemes tècnics o errades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui per mitjà de la web o les planes web de tercers.

 

6.- NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de nul·litat, invalidesa o infructuositat, de qualsevol d’aquestes clàusules, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuarien essent vinculants per a les dues parts.

La renúncia de qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol de les condicions generals d’ús de la web aquí establertes no implicarà una renúncia amb caràcter general ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

 

7.- LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Les condicions generals d’ús de la web i qualsevol condició particular o altres documents relacionats amb la web, els continguts i/o els serveis es regeixen pel que es disposa a la normativa vigent en relació a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per aquells casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts es puguin sotmetre a un fur, Fòrum Carlemany i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Girona.

En tot cas seran d’aplicació les normes i l’Ordenament Jurídic Espanyol.

L’usuari declara haver llegit i acceptat íntegrament les presents condicions generals d’us de la web vigents en el moment d’accedir a la web.