Nou panorama en la contractació i subcontractació d’obres o serveis

Atenció: la seva empresa contracta o subcontracta amb altres empresaris la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat? Si és així, o té intenció de fer-ho, aquest article li interessa. 

Actualment, es troba en tràmit parlamentari una Proposició de Llei de modificació de l’article 42.1 de l’Estatut dels Treballadors, referit a la subcontractació d’obres i serveis referents a la pròpia activitat, que té com a objectius definir el concepte de “pròpia activitat” igarantir la igualtat en les condicions laborals dels treballadors subcontractats

Doncs bé, seguint el criteri jurisprudencial del Tribunal Suprem en aquesta matèria, la Proposició de Llei aposta per una definició restrictiva del concepte de “pròpia activitat”, és a dir, s’entendrà que l’objecte de contractació o subcontractació suposa la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de l’empre-sari contractant quan es correspongui amb totes o algunes de les activitats principals o nuclears del mateix. 

Té dubtes de si l’activitat que Vostè contracta o subcontracta forma part de la seva activitat principal, de si forma part del seu cicle productiu? No es preocupi, és normal, en moltes ocasions la línia de la pròpia o no pròpia activitat és molt fina. I afinar en aquesta matèria és molt important, no solament pel règim de responsabilitats solidàries (salarials i de Seguretat Social) que ostenta l’empresari principal vers els treballadors de l’empresa contractista o subcontractista, sinó perquè, amb aquesta reforma legislativa els seus costos poden augmentar.

La Proposició de Llei estableix que les empreses contractistes i subcontractistes hauran de garantir als treballadors afectats per la contracta o subcontracta, durant el temps en que prestin serveis adscrits a la mateixa, les condicions laborals i de treball essencials previstes en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació a l’empresa principal o, en el seu cas, les que tindrien si fossin treballadors contractats directament per l’empresari principal. Dins d’aquestes condicions laborals i de treball essencials, hi trobem la remuneració i la quantia salarial

Què pretén aconseguir  el legislador, sobretot en sectors com la hostaleria i turisme i la logística? Evitar la competència deslleial entre empreses del mateix sector que busquen la disminució de costos a través de la subcontractació; evitar la precarietat de les condicions laborals dels treballadors de les subcontractistes i els baixos salaris que hi ha establertes en les mateixes (per exemple, el cas de les empreses multiserveis); i garantir la igualtat salarial dels treballadors d’empreses contractistes o subcontractistes que presten els mateixos serveis que els de l’empresa principal. 

L’aprovació definitiva de la Llei es preveu pel segon semestre del 2017. Deixarà Vostè, que és un bon empresari, els deures pel setembre? Tant si és empresari principal com si és contractista o subcontractista, haurà de calcular l’impacte de costos laborals que pot suposar aquesta reforma legislativa. Em pregunto, disminuiran els incentius a la subcontractació? Què passarà amb les empreses multi-serveis?

Isolda Coquard.