Les grans empreses gironines facturen més, contracten personal i s’internacionalitzen.

Cau a la meitat la preocupació per les incertes derivades del procés sobiranista

DIARI DE GIRONA-ECONOMIA 

Les 100 empreses més grans de Girona continuen sent molt optimistes respecte l´entorn econòmic actual, no existint empreses amb visions negatives o molt negatives. Davant aquest escenari, els empresaris i directius que han participat en l´enquesta perspectiva del Girona 100, SA consideren que en aquest escenari favorable existeixen alguns reptes a superar. En aquest sentit, s’observa que el creixement de la competència és el problema més comú entre les companyies de l´índex Girona 100, compartit per prop del 32% dels empresaris i directius. Segueix l´increment del cost de les matèries primeres i la guerra del talent (28% en ambdós casos). En menor importància trobem la disminució de la rendibilitat (21%), els canvis regulatoris (16%), l´augment del cost de la mà d´obra (16%) i la incertesa legal i política (16%). Les incerteses derivades pel procés sobiranista ja no figuren entre les tres principals preocupacions que tenen les grans empreses gironines. De fet, d’un any per l’altre, el temor que la situació política afecti la marxa del negoci ha caigut fins al setè lloc. 

La solució d´aquests problemes passa, pel 42% dels enquestats; per incrementar els incentius a la inversió, acords laborals més senzills i/o més flexibles, la reducció de la burocràcia i impostos més baixos, factors que aproximadament un 30% de les empreses coincideixen que impulsarien la seva activitat empresarial.. Altres canvis i millores importants són el desenvolupament de les infraestructures (14%), les millores fiscals per a transmissions entre generacions (12%) i la millora en la formació (9%). Aquestes són algunes de les principals conclusions de l´estudi Girona 100, SA. Anàlisi de comptes de 2015 i projecció macroeconòmica i empresarial de 2017 elaborat per KPMG amb col·laboració amb la Càtedra Cambra de l´Empresa Familiar de la Universitat de Girona. 

De l´informe també es desprèn que el 2016 va ser un any positiu per a les empreses gironines. Així, el 79% afirma que ha augmentat la seva plantilla, el 63% ha incrementat la seva activitat a l´estranger i la seva facturació. En contraposició, s´observa un número molt baix d´empreses que han patit disminucions en l´activitat a l´estranger (4,65%) o en el seu nombre de treballadors (2,33%). Per contra, existeix un nombre més elevat de companyies que han patit una disminució en la seva facturació (entorn el 16%).

Aquestes dades es poden disgregar per sectors, i així veiem com el sector que ha gaudit d´una millor situació el 2016 és la Indústria Alimentària, on gairebé el 93% de les empreses ha experimentat augments de plantilla i d´activitat a l’estranger i un 71% ha incrementat la seva facturació. El sector Comerç és el que presenta menors millores, tot i les dades positives. Així, un 64% té més personal, el 50% ha incrementat la facturació i un 36% registra més activitat a l’estranger. Tot i que és necessari, mencionar que el 43% d´aquest sector no té activitat internacional, motiu que explicaria perquè l´increment d´aquest indicador és molt més reduït que a la resta de sectors. 

Processos de decisió ràpids i flexibles, punt fort de les empreses gironines

 Alguns factors que podrien explicar la bona marxa de les empreses gironines són uns processos de presa de decisió ràpids i flexibles, posseir uns valors compartits i ètica, i l´adopció d´una perspectiva a llarg termini; considerat per aquestes empreses com els seus punts forts en un 50%, 40% i 37,5% dels casos,

respectivament. En menor mesura trobem les reserves empresarials i personals, a més d´una gestió informal enfocada a negoci, factors escollits pel 20% dels empresaris enquestats en ambdós casos. “Els excel·lents resultats que han presentat les empreses del Girona 100 el 2016 tindran importants conseqüències en aquest 2017; on el 70% de les companyies no preveu cap ajustament i, en el cas de fer-los (35%), serien en el capítol d’altres costos diferents als de personal. Per la qual cosa, el 2017 és un bon moment per pensar en projectes a llarg termini com la digitalització de la companyia o la implantació de mesures adreçades a l´augment de la competitivitat”, assegura en Manel Blanco, soci responsable de KPMG a Girona.    

Increment de la xifra de negocis per setè any consecutiu 

En relació a l´anàlisi de comptes de 2015, l´altre pilar de l´estudi Girona 100, SA, observem que l´empresa familiar representa el 75% del total de la xifra de negocis i el 83% de l´ocupació del total de les empreses. Per tant, en aquesta edició, l´empresa familiar redueix per primera vegada el seu pes a l´índex de referència com a conseqüència de la venda del principal grup familiar de distribució alimentària a un grup multinacional. L´impacte ha estat molt més rellevant en la xifra de negoci, on s´ha reduït el pres de l´empresa familiar en uns 11 punts percentuals mentre que l’ocupació ha estat menor, amb una reducció del 6%. 

Les empreses del Girona 100, SA incrementen per setè any consecutiu la seva xifra de negocis, i registren una millora del 3,11%, superior al 2,08% de l´edició 2014. La indústria càrnia continua com a sector líder en relació a la xifra de negoci, però igual que al 2014, ja no és el sector d´activitat amb més nombre d´empreses representades ni en nombre mig d´empleats. 

D´altra banda, en el conjunt de les empreses continua l´increment de rendibilitat, amb una millora més generalitzada en tots els marges sobre vendes. És el segon exercici consecutiu en què es dóna aquest fet. La millora del resultat net en un 27% respecte el 2014 és conseqüència d´una millora general en tots els marges. Aquesta millora és el segon any que es produeix de forma consecutiva. 

Les empreses familiars, més rendibles 

Les empreses familiars al 2015 continuen tenint una rendibilitat sobre la xifra de vendes superior a la de les empreses no familiars. Les rendibilitats econòmiques i financeres han millorat el 2015. En el cas de la rendibilitat econòmica s’ha assolit el segon millor registre de la sèrie històrica 2007 – 2015. En l´estudi de 2015, són les empreses no familiars les que presenten un endeutament major, de forma contrària al que succeïa el 2014, però igual que el 2013.    

  En relació a l´ocupació ha incrementat en gairebé 2.900 persones respecte el 2014, per tant, es crea ocupació de forma rellevant, accentuant la tendència positiva iniciada el 2012 en què es va incrementar el nombre de treballadors en 8 persones, 900 en el 2013 i 1.500 en el 2014. No obstant això, el cost per empleat al 2015 del Girona 100, SA ha disminuït lleugerament (1,5%) respecte el 2014.

Deixa un comentari